Barn leker på en inkluderande lekplats i Lerum, Sverige

Socialt ansvar och trygga partners

Lappset Group Ltd följer principerna och rutinerna för gott samhällsansvar, som bygger på ISO 26000-standardens riktlinjer för ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Samhällsansvar

För Lappset Group Ltd innebär ett gott samhällsansvar att följa lagar, förordningar och internationella konventioner och rekommendationer samt ramavtal med fackföreningar och företagets egna procedurer och riktlinjer.

De viktigaste ansvarsområdena är god bolagsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsregler, miljövänlighet, rättvisa affärsmetoder, konsumenträttigheter (såsom produktsäkerhet) och att involvera det lokala samhället och främja dess utveckling.

Det är viktigt att notera att ISO 26000-standarden inte levereras med certifiering på samma sätt som kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Vi bjuder in alla till lek och rörelse

 • Vi bidrar till samhällets utveckling och stödjer välbefinnandet hos människor i olika åldrar genom att skapa produkter och lösningar som uppmuntrar till lek, fysisk aktivitet och socialt samspel.
 • Offentliga lekplatser och motionsytor som är öppna för alla skapar välmående oavsett social status.
 • Vårt uppdrag är att främja välbefinnandet hos människor i alla åldrar. Flera av våra produkter tar också hänsyn till behoven hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar (design för alla, inkluderande design).
 • Vi har sponsrat fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i decennier, bland annat genom lokala idrottsföreningar. En av våra principer är att vi donerar 1-2 procent av vårt rörelseresultat till icke vinstdrivande ändamål.
 • Vi samarbetar med nationella föreningar som främjar barns och ungdomars välbefinnande.

Barn som hänger i romerska ringar i fitnessutrustning

Barn som hänger i romerska ringar i fitnessutrustning

Lek- och idrottspark för alla åldrar i Rovaniemi i Finland

Lek- och idrottspark för alla åldrar i Rovaniemi i Finland

Deltagande i samhällsaktiviteter och samhällsutveckling

 • Vi bidrar till regional utveckling i samarbete med lokala, regionala och nationella partners genom olika organisationer.
 • Vi engagerar oss i många olika former av samarbeten med universitet och andra utbildningsinstitutioner, inklusive forskning, avhandling, föreläsningar, praktikplatser, besök och rundturer samt olika samarbetsprojekt inom produktutveckling och tjänstedesign. Vi anordnar också en årlig lokal planeringstävling i samarbete med våra kunder och ger varje år stipendier till den bästa masteruppsatsen inom landskapsarkitektur.
 • Vi är ett familjeföretag som arbetar för en nordisk verksamhetsmiljö. Vårt fokus är långsiktigt, vilket bidrar till att bygga välbefinnande i vårt samhälle.
 • Vi är engagerade i den internationella organisationen Federation of Playground Industry (FEPI) och bidrar till utarbetandet av standarder som främjar produktsäkerhet.

Vi respekterar mänskliga rättigheter

 • Vi kommer att göra vårt yttersta för att förhindra att barn- eller tvångsarbete används i någon form inom vårt nätverk. Eftersom vi är verksamma inom lek- och träningsutrustningsindustrin tillverkas komponenterna till våra produkter till stor del i automatiserade produktionsanläggningar.
 • Vi respekterar arbetstider samt arbetslagar och -föreskrifter i varje land.
 • Vi ställer krav på att våra stora leverantörer följer rekommendationerna för socialt ansvarstagande i FN:s Agenda 2030.

Två barn på ett gungdjur i form av en traktor

Två barn på ett gungdjur i form av en traktor

Vänner som umgås och spelar musik på Lappset Fono, ett interaktivt DJ-bås

Vänner som umgås och spelar musik på Lappset Fono, ett interaktivt DJ-bås

Arbetssätt och rättvisa arbetsmetoder

 • Vi säkerställer arbetssäkerheten för vår personal i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen och koncernens arbetsmiljöpolicy.
 • Vi övervakar dagligen arbetssäkerheten i våra produktionsanläggningar med hjälp av övervaknings- och mätsystemet Green Cross.
 • Vi har ett incitamentsprogram som omfattar alla personalgrupper.

Tillsammans arbetar vi mot mer ansvarsfulla val

Vi förväntar oss att även våra partners och leverantörer förbinder sig till våra principer om bra företagande. Från och med 2015 har nästan hälften av våra största leverantörer antagit ISO 26000-standardens rekommendationer för krav på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Ansvars- och miljöfrågor tas upp i förhandlingen.

Redan i början av förhandlingar med potentiella nya underleverantörer och andra leverantörer, tar vi upp frågor gällande socialt ansvar och miljö. Vi lägger stor vikt vid att vår leverantörskedja speglar våra värderingar. Vi genomför även inspektioner på plats för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra krav.

Tre flickor leker i Flora lekprodukt

Vi förväntar oss att våra leverantörer:

 • Följer lagstiftningen.
 • Respekterar mänskliga rättigheter.
 • Tillgodoser arbetsmarknadens krav som förbjuder exempelvis barnarbete och tvångsarbete, avstår från att anställa barn under 15 år eller ungdomar som fortfarande går i skolan för riskfulla jobb, respektera arbetstagares rätt att gå med i fackföreningar, avstå från direkt eller indirekt diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, ålder, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, religion, socialt eller etniskt ursprung eller nationalitet, politiska åsikter eller andra personliga egenskaper som skyddas av lag och behandlar deras anställda med respekt.
 • Omsörjer deras anställdas hälsa och säkerhet.
 • Respekterar miljön och tar miljöhänsyn i sin verksamhet.
 • Avstår från mutor eller förbjudna metoder i sin verksamhet.
 • Avstår från att erbjuda orimliga affärsförmåner, såsom gåvor eller gästfrihet, till Lappsets anställda, representanter eller deras familjemedlemmar.
 • Avstår från penningtvätt eller att låta andra använda sina medel för penningtvättsändamål.
 • Följer riktlinjerna för rent spel med hänsyn till sina konkurrenter.
 • Ger Lappset rätt till att utföra regelbundna inspektioner av de partners som ingår i dess leveranskedja.