Användarvillkor för Lappsets webbplats

Genom att besöka Lappset Sweden ABs (hädanefter "Lappset") webbplats på www.lappset.se, eller någon webbsida som är en del av denna webbplats, samtycker du till att följa dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor i sin helhet, har du inte tillåtelse att använda denna webbplats.

Begränsningar i licensen

Lappset ger användaren av denna webbplats en personlig och begränsad licens att komma åt, använda och visa webbplatsen och tillhörande filer. Denna licens är föremål för de villkor och begränsningar som anges i detta dokument och alla tillämpliga lagar och förordningar. Licensen är icke-exklusiv och kan inte överlåtas. Lappset äger denna webbplats och dess innehåll. Denna licens är föremål för följande begränsningar:

  1. Användaren av webbplatsen måste respektera upphovsrätten och Lappsets andra immateriella rättigheter och begränsningar vid besök på webbplatsen eller användning av dess innehåll, och
  2. Användaren av webbplatsen får inte ändra, distribuera, överföra eller spara webbplatsen eller något av dess innehåll på något sätt eller reproducera eller göra offentligt tillgängligt eller använda innehållet för kommersiella eller publicistiska ändamål, med undantag för information som specifikt hänvisas till i dessa användarvillkor. Att ändra, distribuera, överföra eller spara webbplatsen eller något av dess innehåll på något sätt eller reproducera eller göra offentligt tillgängligt eller använda innehållet på webbplatsen för kommersiella eller publiceringsändamål utan Lappsets uttryckliga skriftliga medgivande är förbjudet.

Upphovsrätt och varumärken

Lappsets webbplats innehåller upphovsrättsskyddat material © Lappset Group Oy. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor är reserverade. Lappset och namnen på de produkter som Lappset producerar är registrerade eller oregistrerade varumärken, produktnamn, logotyper, handelsnamn och slogans som tillhör Lappset. Tillgång till vår webbplats ska inte indirekt eller på annat sätt tolkas som en licens att använda något varumärke på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Lappset.

Rätt till ändringar

Lappset förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera denna webbplats eller dessa användarvillkor eller blockera åtkomst till webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

Friskrivningsklausul

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Användarna använder informationen, utrustning och tjänster som presenteras på denna webbplats uteslutande på egen risk. Lappset tar inte ansvar för att säkerställa att innehållet på webbplatsen eller den utrustning och de tjänster som presenteras på webbplatsen är korrekta eller lämpliga för något specifikt ändamål. Med undantag för vad som föreskrivs i tillämplig tvingande lagstiftning ges inga uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på tillgänglighet, noggrannhet, tillförlitlighet eller innehåll i den information som finns på webbplatsen.

Lappsets rättigheter och skyldigheter

Lappset ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, förlust av vinst eller avbrott i verksamheten som orsakas av användning av eller avbrott i användningen av denna webbplats, även om Lappset har informerats om möjligheten till sådan skada. Lappsets ansvar ska inte överstiga vad som är tvingande enligt finsk lag. Lappset ansvarar inte på något sätt för riktigheten av informationen på webbplatsen eller för eventuell föråldrad eller felaktig information på webbplatsen. Lappset är inte heller skyldig att informera användarna av webbplatsen när dess innehåll ändras. Lappset ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommer till följd av att användaren har förlitat sig på informationen på webbplatsen eller information som användare har lämnat till webbplatsen.

Lappsets webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av tredje part. När du överförs till en sådan webbplats måste du läsa och acceptera eventuella användarvillkor innan du börjar använda webbplatsen. Lappset ansvarar inte för innehållet på någon webbplats som tillhör en tredje part.

Inlämning av information

När du skickar eller erbjuder information eller material till Lappset (t.ex. feedback, information, svar på enkäter, förslag, idéer, beställningar, önskemål eller liknande information) antingen via e-post eller via denna webbplats, samtycker du till att följa följande villkor (i) materialet du skickar är inte olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering; (ii) du vidtar tillräckliga åtgärder för att ta bort eventuella virus eller andra förorenande eller skadliga funktioner från det material du planerar att skicka till webbplatsen innan du skickar det; (iii) materialet tillhör dig eller du har en obegränsad rätt att skicka det till Lappset, och Lappset har rätt att publicera det skickade materialet gratis eller avgiftsfritt och/eller inkludera materialet eller delar av det i sin egen produkt utan ansvar eller betalningsskyldighet och utan att ange källan och (iv) du kommer inte att ställa några krav från Lappset i förhållande till det skickade materialet och du accepterar att kompensera Lappset för eventuella kostnader som kan uppstå på grund av åtgärder som vidtas av en tredje part på grund av det material du skickat.

Uppdaterad: 12 september 2016