18.5.2018 | Päivitetty 22.3.2023

Lappset Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lappset Group Oy

PL 8146, 96101 Rovaniemi

+358 20 775 0100 (vaihde)

privacy@lappset.com

(jäljempänä ”me” tai ”Lappset”).

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Eveliina Salmivuori

Lappset Group Oy PL 8146

96101 Rovaniemi

+358 20 775 0100 (vaihde)

privacy@lappset.com

Rekisterin nimi

Lappset Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Lappsetin asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavilla oikeusperusteilla:

Minkä tyyppisiä tietoja käsittelemme?

Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

Mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste ja salasana

Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;

Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot, titteli/arvonimi, oppiarvo, asiakassegmentti, verkko-osoite, maa, IP-osoite, yrityksen sijaintia koskeva paikannustieto;

Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,

Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen

Sähköinen suoramarkkinointi (ml. sähköiset kyselytutkimukset)

Asiakassuhteemme hoitaminen ml. tapahtumien järjestäminen, asiakastyytyväisyyskyselyjen lähettäminen

Oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella

Sopimuksen täytäntöönpaneminen

Suostumus (yksityishenkilöt, (GDPR 6(1)(a) art.) tai oikeutettu etu (yritykset).

Oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella

Suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot

Sähköinen suoramarkkinointi (ml. sähköiset kyselytutkimukset)

Suostumus (yksityishenkilöt, (GDPR 6(1)(a) art.)

tai oikeutettu etu (yritykset).

Tapahtumien yhteydessä kerättävät henkilötiedot kuten rekisteröityminen tapahtumaan, erityisruokavalio, laskutustiedot

Tapahtumien järjestäminen

Oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella

Suostumus (GDPR 6(1)(a) art.)

Asiaskassuhteeseen ja sopimuksiin liittyvät tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot kuten Lappsetin verkkosivujen käyttöhistoria, selaintiedot, IP-osoite, asiakasportaalin lokitiedot.

Sopimus- ja muiden lupaustemme täyttäminen

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

Sopimuksen täytäntöönpaneminen

Oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella

Tiedot koskien teknistä yhteyttä ja käyttämääsi päätelaitetta kuten IP-osoite, laite-ID tai muut tunnistetiedot, kuten ikä ja kulutustottumukset sekä muut vastaavat evästeiden avulla kerättävät tiedot

Käyttäytymisen analysointi, mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa. Käytämme evästeitä tunnistamaan rekisteröityjen mieltymyksiä ja verkkokäyttäytymistä, ikää ja kulutustottumuksia. Käytämme näin kerättyjä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Suostumus

(GDPR 6(1)(a) art.)

Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä rekisteröidyltä itseltään (esimerkiksi sivustolla täytettävät lomakkeet ja chatbot-keskustelut), väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansiltaosapuoliltasaatujentietojenperusteellasovellettavanlainsäädännönrajoissa.Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Profiloidaanko sinua?

Emme tee koneellista profilointia tai päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Siirrämme henkilötietoja rajoitetusti EU:n/ETA:n ulkopuolelle tytäryhtiö- ja jälleenmyyjämaihimme: Yhdysvallat, Kiina, Hong Kong, Kanada, Australia, Irak, Israel, Japani, Kuwait, Arabiemiraatit, Qatar, Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa, Turkki ja Ukraina. Olemme laatineet kyseisten alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla. Vakiosopimuslausekkeisiin voi tutustua täällä.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi on tarpeellista. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä SharpSpring™ kerättävät henkilötiedot säilytetään 18 viikkoa, jonka jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti, ellei rekisteröity osoita aktiivisuutta verkkosivuillamme. Lyyti-tapahtumanhallintajärjestelmään kerättyjä yksittäisiä tapahtumia varten tarvittavat henkilötiedot säilytetään 12 kk:n ajan tapahtuman päättymisestä, ellei rekisteröity tätä aiemmin pyydä tietojensa poistamista. Lyyti-tapahtumanhallintajärjestelmässä olevat henkilötiedot anonymisoidaan 12 kk:n jälkeen tapahtumasta, jolloin rekisteröidyn henkilötietoja ei enää ole löydettävissä. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on aina oikeus:

  • Saada tutustua rekisterissä oleviin, itseäsi koskeviin henkilötietoihin
  • Vaatia itseäsi koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista
  • Tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

Lisäksi sinulla on tilanteesta riippuen seuraavat oikeudet:

Kun henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen (GDPR 6(1)(a) art.)

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos olet peruuttanut suostumuksesi tai jokin muu edellytyksistä ”oikeudelle tulla unohdetuksi” (GDPR 17 art.) täyttyy

Sinulla on oikeus vaatia tietojesi poistamista.

Jos kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden tai jokin muu edellytyksistä oikeudelle käsittelyn rajoittamiseen (GDPR 18 art.) täyttyy

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista esimerkiksi ajaksi, jolloin esittämäsi tietoihin kohdistuvat pyynnöt saadaan selvitettyä ja ratkaistua.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja se suoritetaan automaattisesti

Sinulla on oikeus siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään, jos se on teknisesti mahdollista ja pyyntö koskee sinun itsesi meille toimittamia henkilötietoja.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme (GDPR 6(1)(f) art.) tai jos tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten

Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on aina oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Oikeuksien käyttäminen:

Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset voi tehdä kirjallisesti kohdassa ”Rekisteriasioiden yhteyshenkilö” mainitulle yhteyshenkilölle tai osoitteeseen privacy@lappset.com. Sisällytä pyyntöön nimesi ja yhteystietosi. Tietosuojan varmistamiseksi sinun on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytesi.

Vastaamme rekisteröityjen oikeuksien käyttöä koskeviin pyyntöihin ja tiedusteluihin kuukauden sisällä.

Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa ”Rekisteriasioiden yhteyshenkilö” nimetylle yhteyshenkilölle osoitteeseen privacy@lappset.com

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.