Lapset leikkivät leikkipuistossa Ruotsin Lerumissa

Sosiaalinen vastuu ja luotettavat yhteistyökumppanit

Noudatamme toiminnassamme yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pohjautuvat standardin ISO 26000 ohjeisiin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden alueilla.

Vastuullisuuden ydinaiheita

Meille vastuullisuus merkitsee lakien, asetusten ja kansainvälisten sopimusten ja suositusten sekä ay-liikkeen ja yrityksen välisten puitesopimusten sekä yrityksen omien toimintaohjeiden noudattamista.

Vastuullisuuden ydinaiheitamme ovat yrityksen hyvä hallintotapa, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat (kuten esim. tuoteturvallisuus) sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen.

ISO 26000:n yhteydessä on huomioitava, että standardi ei ole sertifioitavissa samalla tavalla kuin laatu- ja ympäristönhallintastandardit ISO 9001 ja ISO 14001.

Kutsumme kaikki leikkimään ja liikkumaan

 • Olemme mukana kehittämässä yhteiskuntaa ja vahvistamassa eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia luomalla leikkiin, liikuntaan ja yhdessäoloon kannustavia tuoteratkaisuja.
 • Julkiset, kaikille avoimet leikki- ja liikuntapuistot luovat hyvinvointia tasa-arvoisesti yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.
 • Huomioimme suunnittelussamme myös erilaisia rajoitteita omaavien ihmisten tarpeet (design for all, inclusive design).
 • Olemme tukeneet lasten ja nuorten harrastustoimintaa vuosikymmenien ajan mm. paikallisten urheiluseurojen kautta. Periaatteisiimme kuuluu lahjoittaa 1-2 % liikevoitosta yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
 • Teemme yhteistyötä valtakunnallisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien järjestöjen kanssa.

Kaikenikäisten leikki- ja liikuntapuisto Rovaniemellä

Kaikenikäisten leikki- ja liikuntapuisto Rovaniemellä

Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen

 • Osallistumme alueelliseen kehittämiseen yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa mm. erilaisten yhteistyöjärjestöjen kautta.
 • Teemme yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa monin eri tavoin, kuten tutkimukset, opinnäytetyöt, luennointi, harjoittelumahdollisuudet, vierailut ja tutustumiskäynnit sekä erilaiset tuotekehitykseen ja palvelumuotoiluun liittyvät yhteistyöprojektit. Lisäksi järjestämme vuosittain aluesuunnittelukilpailun yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja palkitsemme stipendillä vuoden parhaan maisema-alan arkkitehtuurin diplomityön.
 • Olemme pohjoiseen toimintaympäristöön sitoutunut perheyritys. Toimintamme on pitkäjänteistä, mikä vahvistaa hyvinvoinnin kumuloitumisen ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Olemme mukana toimialamme kansainvälisessä järjestössä (FEPI, Federation of Playground Industry) ja tuotteiden turvallisuutta edistävässä standardisoimistyössä.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

 • Pyrimme tekemään kaikkemme, jotta lapsityövoiman tai pakkotyövoiman käyttöä missään muodossa ei esiinny verkostossamme. Toimialana leikki- ja liikuntapaikkavälineteollisuus on siitä huojentava, että tuotteiden komponenttien valmistus tapahtuu pitkälle automatisoiduissa tuotantolaitoksissa.
 • Kunnioitamme ao. maassa voimassa olevia työaika- ja työvoimalakeja sekä asetuksia.
 • Edellytämme merkittävimmiltä alihankkijoiltamme sitoutumista YK:n Agenda 2030 yhteiskuntavastuun suosituksiin.

Pienemmille lapsille kiva jousikeinu teemalla

Pienemmille lapsille kiva jousikeinu teemalla

Ystävät hengailevat ja seurustelevat Lappset Fono DJ-pöydän ympärillä

Ystävät hengailevat ja seurustelevat Lappset Fono DJ-pöydän ympärillä

Työelämän käytännöt ja oikeudenmukaiset toimintatavat

 • Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja työterveydestä työsuojelulainsäädännön ja konsernin työsuojeluohjelman mukaisesti.
 • Seuraamme työturvallisuutta päivittäin vihreä risti –seuranta- ja mittausjärjestelmän avulla tuotantotiloissa.
 • Meillä on koko henkilöstön kattava bonusjärjestelmä.

Yhteistyöllä kohti vastuullisempia valintoja

Edellytämme, että merkittävimmät yhteistyökumppanimme ja alihankkijaverkostomme sitoutuvat noudattamaan vastuullisuusperiaatteitamme. Vuodesta 2015 lähtien suuri osa hankinta-arvoltaan merkittävimmistä yhteistyökumppaneistamme on jo sitoutunut ISO 26000 –standardin suositusten mukaisiin vaatimuksiin, taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden osa-alueista.

Vastuullisuus ja ympäristöasiat esiin jo neuvotteluvaiheessa

Alihankintatoimittajien ja muiden toimittajien valinnoissa huomioimme mm. sosiaalisen vastuullisuuden ja ympäristöasioiden vaatimukset yhteistyöneuvotteluiden alkuvaiheessa. Pidämme tärkeänä, että tavaratoimittajiemme arvoketju vastaa yrityksemme arvomaailmaa. Varmistamme, että toimittajamme täyttävät vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset myös käytännön vierailuin.

text liftup shape

Hankintaketjussamme olevilta hankinta-arvoltaan merkittävimmiltä toimittajilta edellytämme:

 • Noudattavat lainsäädäntöä.
 • Kunnioittavat ihmisoikeuksia.
 • Täyttävät työympäristöä koskevat vaatimukset, jotka kieltävät mm. lapsityövoiman ja pakkotyövoiman käytön, eivät palkkaa alle 15-vuotiaita tai oppivelvollisuuden kesken olevia nuoria vaarallisiin työtehtäviin, kunnioittavat työntekijöiden yhdistymisvapautta, eivät harjoita suoraa tai epäsuoraa syrjintää rotuun, väriin, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, raskauteen, vanhemmuuteen, uskontoon, sosiaaliseen, etniseen tai kansalliseen alkuperään, poliittiseen mielipiteeseen tai muuhun lailla suojattuun ominaisuuteen liittyen sekä kohtelevat työntekijöitään kunnioittavasti ja arvokkaasti.
 • Huolehtivat työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta.
 • Toimivat ympäristöä kunnioittaen ja ympäristöasioista huolehtien.
 • Eivät sorru lahjontaan tai käytä kiellettyjä menettelytapoja liiketoiminnassaan.
 • Eivät tarjoa kohtuuttomia liiketoiminnan etuuksia, kuten lahjoja ja vieraanvaraisuuksia Lappsetin työntekijöille, edustajille tai näiden läheisille.
 • Eivät osallistu rahanpesuun tai muiden toimesta käytä varojaan rahanpesutarkoituksiin.Toimivat reilun pelin hengen mukaisesti suhteessa kilpailijoihin.
 • Lappsetilla on oikeus säännöllisesti tarkastaa hankintaketjuunsa kuuluvien yhteistyökumppaneiden toiminta.