text liftup shape

Kuinka pysyä aktiivisena iän karttuessa yhä passiivisemmassa maailmassa: ikäihmisten lihasvoiman, itseluottamuksen ja terveyden ylläpitäminen

Niinkin äskettäin kuin vuonna 2019 maailman väestöstä noin 9 prosenttia (yli 700 miljoonaa ihmistä) oli iältään 65-vuotiaita tai sen yli. Vuoteen 2050 mennessä tämän luvun ennustetaan yli kaksinkertaistuvan 1,5 miljardiin ihmiseen. Tämän vuoksi käydään paljon keskustelua siitä, mitä yhteiskunta voisi tehdä ylläpitääkseen ja jopa parantaakseen tämän jatkuvasti kasvavan väestöryhmän elämänlaatua. Yleisimmät tätä ryhmää koskevat huolenaiheet liittyvät fyysiseen toimintakykyyn ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Published: 21. joulukuuta 2022, edited: 8. toukokuuta 2023
6 min

Ei ole mikään salaisuus, että iän myötä energisyytemme ja lihasvoimamme alkavat heiketä. On myös totta, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä todennäköisempää on että viereltä lähtee saman ikäisiä ystäviä ja läheisiä luonnollisten syiden vuoksi. Tämä lisää eristyneisyyttä ja vähentää sosiaalista aktiivisuutta. Mitä jos yhteisöt voisivat alkaa puuttua näihin ongelmiin liikunnallisesti aktivoivien ja sosiaalista osallisuutta lisäävien ulkoliikuntatilojen avulla? Ne voisivat myös tarjota ikääntyneille mahdollisuuden säilyttää fyysinen toimintakykynsä ja samalla luoda säännöllisiä tilaisuuksia seurustella ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Juuri näitä asioita pyrittiin tunnistamaan ja ratkomaan vuonna 2021 Australiassa tehdyssä ENJOY-hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa.

Mitä jos yhteisöt voisivat alkaa puuttua näihin ongelmiin liikunnallisesti aktivoivien ja sosiaalista osallisuutta lisäävien ulkoliikuntatilojen avulla? Ne voisivat myös tarjota ikääntyneille mahdollisuuden säilyttää fyysinen toimintakykynsä ja samalla luoda säännöllisiä tilaisuuksia seurustella ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

ENJOY (Exercise interveNtion outdoor proJect in the cOmmunitY for older people) -hankkeessa apulaisprofessori Pazit Levinger australialaisesta ikääntymistä tutkivasta National Ageing Research Institute of Australia -instituutista ja hänen tutkimusryhmänsä Maya Panisset, Jeremy Dunn, Terry Haines, Briony Dow, Frances Batchelor, Stuart Biddle, Gustavo Duque ja Keith D. Hill tutkivat lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia ikäihmisiin. Ohjelmaan osallistuneet (jotka kaikki olivat vähintään 60-vuotiaita) seurasivat 12 viikon ajan ohjattua ja valvottua liikuntaohjelmaa, joka toteutettiin Lappsetin Senior Sport -tuotevalikoimaa hyödyntäen. 12 viikon ohjelman päätyttyä osallistujia seurattiin vielä 6 kuukautta kestäneen ylläpitovaiheen ajan. Tavoitteena oli arvioida ja määrittää, millaisia etuja liikuntaohjelma tuotti mukana olleille fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Kummankin vaiheen lopussa tehtiin kyselytutkimus, johon annettujen vastausten perusteella selvitettiin hankkeen vaikuttavuutta. Osallistujien laitteiden käyttöä seurattiin sähköisesti, jotta  puolen vuoden ylläpitovaiheen jälkeen annetut vastaukset voitiin varmistaa.

Katso YouTube-video, jossa ikäihmiset harjoittelevat käytetyn liikuntaohjelman mukaisesti

Yllä oleva taulukko2019 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien prosenttiosuus väestöstä on 9 % (700 miljoonaa ihmistä)  2050 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien ennustettu prosenttiosuus väestöstä on 16 % (1,5 miljardia ihmistä)  Yli neljäsosa maailman aikuisväestöstä (1,4 miljardia ihmistä) ei liiku tarpeeksi terveytensä ylläpitämiseksi  Useimmissa maissa alle 50 prosenttia iäkkäämmistä aikuisista liikkuu riittävän aktiivisesti . Tärkein tekijä, joka motivoi ikääntyneitä liikkumaan: mahdollisuus sosiaalisen vuorovaikutukseen . Se on ikäihmisille kaksi kertaa tärkeämpi kuin mikään muu terveyshyödyistä   Lähde: ENJOY-hanke: Käytäntö ja tekijät, jotka tukevat ohjelman noudattamista ja liikuntaan osallistumista.

Kuinka auttaa ikäihmisiä säilyttämään aktiivinen ja sosiaalinen elämäntapa?

Ennen kuin paneudumme tarkemmin tämän tutkimuksen tuloksiin, meidän on ensin ymmärrettävä niitä syitä, joiden vuoksi se tehtiin, sekä tutustuttava taustoihin, minkä vuoksi ENJOY-hanketutkimus tilattiin. Koska yli neljännes maailman väestöstä (1,4 miljardia ihmistä) ja useimmissa maissa alle puolet iäkkäämmistä aikuisista liikkuu riittävästi fyysisen terveyden ylläpitämisen kannalta, asiasta on tullut ratkaisevan tärkeä terveys- ja hyvinvointitekijä maailmanlaajuisesti. Tapamme ja tottumuksemme rakentuvat läpi koko elämän. Koska ikä tekee niistä poikkeamisen ja niiden muuttamisen entistäkin vaikeammaksi, kynnys näiden haasteiden voittamiseksi ja tottumusten muuttamiseksi on saatava matalammaksi ja työstä on tehtävä helpompaa. Vaikeusaste ei saa olla liian suuri, jotta käyttäjät muuttaisivat elämäntapojaan pysyvästi. 

Toinen merkittävä syy ENJOY-hankkeen tilaamiseen ja toteuttamiseen oli halu seurata hankkeen vaikutuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ikäihmisten keskuudessa. Viime vuosikymmenien kuluessa seniorikeskukset ja eläkeläisyhteisöt ovat muuttuneet dynaamisempaan suuntaan: niissä tarjotaan ja harjoitetaan entistä näkyvämmin fyysistä toimintaa, jonka tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen, vähemmän aktiiviseksi katsotun toiminnan, kuten korttipelien tai bingon, sijaan. Yhteisöllisenä haasteena on ollut pitkään, kuinka puuttua ikäihmisten keskuudessa vallitseviin eristäytymistä ja yksinäisyyttä koskeviin vakaviin ongelmiin. Kun kyseiset asiat sisällytettiin säännölliseen ryhmälähtöiseen liikuntaohjelmaan, saatiin todeta, että juuri sosiaalinen vuorovaikutus oli se terveyshyöty, jonka kaikki osallistujat useimmiten mainitsivat palautteessaan.

Yllä oleva kuva: Liikunnasta nautittiin 93,5 %:n mielestä oli mukava harjoitella ulkoilmassa 94,7 % nautti yhdessä harjoittelun sosiaalisesta puolesta 98,6 % nautti ohjelmaan osallistumisesta 98,7 %:lla osallistujista oli turvallinen olo harjoittelun aikana Lähde: ENJOY-hanke: Käytäntö ja tekijät, jotka tukevat ohjelman noudattamista ja liikuntaan osallistumista

Positiivinen palaute osallistujilta

ENJOY-hankkeesta saatu palaute oli valtavan positiivista, ja suurin osa osallistujista (98,6 %) kertoi että he olivat joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että ohjelmaan oli ollut mukava osallistua. Kun yhdistetään muut vastausvaihtoehdot, 93.5 % kertoi nauttivansa harjoittelusta ulkoilmassa, 94.7 % nautti ohjelman sosiaalisesta puolesta, 97.4 % arvosti tarjottua valvontaa liikuntasuorituksen aikana ja 98.7 % tunsi olonsa turvalliseksi harjoittelun aikana.

Viimeksi mainittu asia voi ehkä tuntua hieman turhalta lisäykseltä, mutta todellisuudessa valtaosa ikäihmisistä rajoittaa tekemisiään ja mieluummin välttelee tavallisten arkiaskareiden suorittamista, koska heillä on epävarma tai turvaton olo omien kykyjensä suhteen. Kun osallistujille tarjottiin valvontaa ja valmennusta koko liikuntatuokion ajan, nämä pelot haihtuivat lähes kokonaan. Lisäksi, koska osallistujille oli tarjottu asianmukaista perehdytystä ja ohjausta koko ohjelman ajan, 92% heistä ilmoitti aikovansa jatkaa Senior Sport -ulkoliikuntapaikkojen käyttöä myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Yllä oleva kuva: Sijainnilla on merkitystä 69,7 % toivoi liikuntalaitteita lähellä palvelukeskuksia 74,3 % toivoi liikuntalaitteita lähelle asuinpaikkaansa 96 % toivoi liikuntaympäristön olevan kaunis ja houkutteleva Lähde: ENJOY-hanke: Käytäntö ja tekijät, jotka tukevat ohjelman noudattamista ja liikuntaan osallistumista

Laitteiden tulisi löytyä läheltä

Erittäin tärkeää tietoa kerättiin myös ENJOY-projektissa käytetyn kaltaisten liikuntapaikkojen sijainnista ja sijoittelusta. 69,7 % osallistujista kertoi, että sijainti lähellä palvelukeskusta oli heille tärkeää, ja 74,3 % toivoi, että liikuntalaitteita asennettaisiin heidän asuinpaikkansa lähistölle. Nämä kaksi tärkeää vastausta kertovat meille, että pelkkä senioriystävällisten laitteiden asentaminen puistoon tai leikkikentälle ei riitä. Niitä tulisi ennemmin sijoittaa lähelle paikkoja, joissa ikäihmiset asuvat ja/tai kokoontuvat. Mitä tulee liikuntapaikkojen jatkuvaan käyttöön, 60 % osallistujista sanoi, että ryhmässä tapahtuvan liikunnan sosiaalinen puoli oli tärkeä, kun taas 41,5% katsoi, että terveyshyödyt/mahdollisuus edistää terveyttä olivat tärkein tekijä. Näiden lukujen pohjalta voidaan päätellä, että ryhmäpohjaiset liikuntaohjelmat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia sosiaaliseen kokoontumiseen, voivat merkittävästi parantaa elämäntapamuutokseen sitoutumista sekä vaikuttaa myönteisesti iäkkäämpien aikuisten käyttäytymiseen ja yleiseen käsitykseen fyysisestä aktiivisuudesta.

Näiden lukujen pohjalta voidaan päätellä, että ryhmäpohjaiset liikuntaohjelmat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia sosiaaliseen kokoontumiseen, voivat merkittävästi parantaa elämäntapamuutokseen sitoutumista sekä vaikuttaa myönteisesti iäkkäämpien aikuisten käyttäytymiseen ja yleiseen käsitykseen fyysisestä aktiivisuudesta.

Haluatko kuulla lisää siitä, millä tavoin Lappset voi auttaa parantamaan ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia omassa yhteisössäsi? Ota yhteyttä meihin.

Lähde: Levinger, Pazit; Dunn, Jeremy. Panisset, Maya; Haines, Terry. Dow, Briony; Batchelor, Ranska; Biddle, Stuart J.H.; Duque, Gustavo; Hill, Keith D. ENJOY-hanke: Käytäntö ja tekijät, jotka tukevat ohjelman noudattamista ja liikuntaan osallistumista Translational Journal of the ACSM: Summer 2021 - Volume 6 - Issue 3 - s. 1–6 doi: 10.1249/TJX.0000000000000163

https://journals.lww.com/acsm-tj/Fulltext/2021/07150/The_ENJOY_Project__Usage_and_Factors_to_Support.1.aspx

Senior Sport -liikuntavälineet

Lue lisää artikkeleita